นักศึกษาระดับปริญญาโทจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทจาก Semarang Health Polytechnic สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561