ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว น.ส.สุดารัตน์ เชื่อมาก ที่เสียชีวิต และให้กำลังใจ นางจรวยพร ปาประโคน ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ 9/2561 เพื่อสรุปผลการประชุมในการดำเนินงานของสภาการพยาบาลกับหน่วยงานต่างๆ  และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และวาระอื่นๆ รวมทั้งยังได้กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถูกรถกระบะพุ่งชนรถพยาบาลที่นำส่งผู้ป่วยส่งจากโรงพยาบาลประโคนชัยไปโรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นเหตุให้พยาบาลวิชาชีพเสียชีวิต 1 ราย คือ นางสาวสุดารัตน์ เชื่อมาก และบาดเจ็บอีก 1 ราย คือ นางจรวยพร ปาประโคน โดยสภาการพยาบาล ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจ นางสาวสุดารัตน์ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 100,000 บาท พร้อมเข้าเยี่ยม นางจรวยพร ปาประโคน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว

โดยรองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทองนายกสภาการพยาบาล กล่าวถึงความเสี่ยงจากการทำงานที่วิชาชีพการพยาบาลจะต้องเผชิญในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการนำส่งผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้เคยเสนอกระทรวงสาธารณสุขถึงแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยพิจารณาเห็นว่ารัฐได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่และเมื่อเกิดเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้ว ก็ควรจะให้การเยียวยาแก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้ร่วมกันพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่พยาบาลและครอบครัวในเบื้องต้น รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน