พิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติฯ และเปิดประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ เรื่อง “พลิกวิกฤตการพยาบาลเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพไทย”รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมเปิดประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติเรื่อง “พลิกวิกฤตการพยาบาลเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพไทย” โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561