ประชุมหารือโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน”   เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน” สภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันในประเด็นนโยบายสาธารณะฯ เรื่อง “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” เพื่อร่วมพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารประเด็นดังกล่าว ออกแบบห้องเสวนา และกำหนดเป้าหมายการเสวนานโยบายฯ โดยมี นพ.สมชาย พีระปกรณ์ อนุกรรมการวิชาการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และให้แนวทางการพัฒนาประเด็น รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาการพยาบาล และประธานคณะทำงานฯ นำเสนอสาระสำคัญในร่างเอกสาร ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนจากเทศบาลนครขอนแก่น ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้อภิปรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล      โดยเมื่อปีที่ผ่านมา สภาการพยาบาลได้เสนอนโยบายการขับเคลื่อนพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน และร่วมจัดเสวนานโยบายสมัชชาสุขภาพ ในชื่อห้องเสวนา “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของนโยบายการขับเคลื่อน นำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสมัชชาสุขภาพในอนาคตต่อไป ในงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10  10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการขับเคลื่อนพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน และคัดเลือกให้เป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะฯ ต่อไป คณะทำงานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน” ได้ดำเนินการพัฒนาร่างประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ดังกล่าวมาโดยตลอด โดยได้มีการปรับหัวข้อประเด็นเป็น “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาและขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะฯ ต่อไป ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้นำประเด็นนี้เข้าหารือและรับฟังความเห็นในห้องเสวนานโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ