เสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ห้องเสวนา “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร”เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ห้องเสวนา “ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร” ณ ห้อง BB205 ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งสภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักในการจัดการเสวนา มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ รับฟังความเห็น และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะ และผนึกความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการที่จะร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ในประเด็นดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ (อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) นายพิทักษ์ บำรุงชาติ (ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา) คุณณัฐยา บุญภักดี (ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) แพทย์หญิงตรีธันว์ ศรีวิเชียร (ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและพัฒนาบริหารจัดการใน Primary Care Cluster โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) และนายสำเริง เสนอใจ (สื่อวิทยุชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย การเสวนาในครั้งนี้มีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน กว่า 30 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง พร้อมร่วมสนับสนุนและเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายดังกล่าวนี้ต่อไป