ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านการพยาบาลเพื่อการสาธารณสุข และร่วมพิจารณารับรองสถาบันการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย