นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ สภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าอวยพรผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ให้เกียรติต้อนรับ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

พร้อมกันนี้ นายกสภาการพยาบาลและคณะได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นเรื่องอัตรากำลังและการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพเป็นรายคาบ รวมทั้งประเด็นการเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้ในปัจจุบันสภาการพยาบาลได้ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล โดยการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แต่เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น ขณะที่หลายรายมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะยาว เช่น ในรายที่พิการ รายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หากทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทุกวิชาชีพที่ประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ก็ย่อมบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพ โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเรื่องในประเด็นดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่สภาการพยาบาลได้หารือมาและพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป