ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3/62 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล กรรมการสภา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหิดลดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562