หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล - รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

- ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล พ.ศ.2563

 

  • รายละเอียดการขอยื่นเห็นชอบหลักสูตรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

    • ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
    • เบอร์โทรศัพท์ 0 2596 7567-70 โทรสาร 0 2951 0146 Email : [email protected]