หลักสูตรปริญญาตรี- รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี

- ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2560

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 (มคอ1)

- ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562

- ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2563

- ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น พ.ศ.2563

- ขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนสภาการพยาบาลในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ2565-2569

  • รายละเอียดการขอยื่นเห็นชอบหลักสูตรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

    • ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
    • เบอร์โทรศัพท์ 0 2596 7567-70 โทรสาร 0 2951 0146 Email : [email protected]