การขอเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ