ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตายสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อโรคมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย เพื่อต้องการทราบทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับมะเร็งทางเลือก การรักษา การดูแลระยะท้ายและความตายในแต่ละช่วงอายุ และเพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับโรคมะเร็งและความตาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย โดยสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjjAT7h6LbQ6YAYxS_z5qB3uEDn49iUb5HGjuOx9j4JqHcA/viewform