ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่าคณะทำงานการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน แบ่งเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘๗ คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๓ คนตามบัญชีรายชื่อและสถาบันการศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และนำหลักฐานใบรายงานผลการเรียน ผลสอบ ONET ผลสอบ GAT PAT2 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาแสดงในวัน เวลาและสถานที่ ณ สถาบันการศึกษาประกาศกำหนดสอบสัมภาษณ์ ส่วนวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์สถาบันการศึกษาที่สัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


(ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอภิญญา วัฒนธงชัย เบอร์โทรศัพท์ 02-596-7522 หรือ 081-616-7624)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2562