สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2561กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561 โดยเน้นการพัฒนางานด้านการพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุในสังคมยุคดิจิทัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการคอนเวนชันเซนเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

โดยนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน รวมทั้งในเขตชุมชน โดยมีบุคลากรทางการสาธารณสุขด้านการพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ารวมประชุมกว่า 500 คน พร้อมร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลย์ศรีสังวาลย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง สาขาผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และรองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ สาขาการพยาบาลในชุมชน โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี