คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาลคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ พร้อมนำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการพยาบาลในประเทศไทย ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562