มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนพยาบาล ตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่าเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา-พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พลตำรวจตรีวันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 3 จำนวน 4 คน และรุ่น 4 จำนวน 54 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตพยาบาลตามโครงการฯ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงบทบาทของการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีที่จะกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนเองต่อไป

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้ปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิตพยาบาลตามโครงการดังกล่าว มีใจความสำคัญว่า ในนามนายกสภาการพยาบาล เลขาธิการมูลนิธิรางวัลพระศรีนครินทราและประธานกรรมการอำนวยการโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ นี้  เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว จะมีความจงรักภักดี มีจิตสำนึกในพระหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดูแลสุขภาพของประชาชน มีความภาคภูมิใจ รักในการพัฒนาชุมชนถิ่นกำเนิด พร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริง โดยมี ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย คุณอุจนีย์ พรชัยสุขศิริ                  หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กระทรวงสาธารณสุข และ คุณพิมพ์บุญญา บุณยพิธ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กพ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การรายงานตัวและกระบวนการ การบรรจุข้าราชการ รวมทั้งประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่ในแต่ละปีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวนมากแต่ขาดโอกาสในการศึกษาในระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ พร้อมให้มีการบรรจุตำแหน่งพยาบาลเพื่อปฏิบัติงาน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานที่บ้านเกิด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ