ประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องฟอร์จูนแพลตตินั่ม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชุมรับรองคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่จะหมดวาระในปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการในวาระใหม่ สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมเห็นชอบให้เชิญกรรมการที่จะหมดวาระกลับเข้ารับหน้าที่ดังเดิมและดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเพื่อแต่งตั้งกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นกรรมการในวาระใหม่ พร้อมยกเลิกคำสั่งเดิมที่ 1/2559 เพื่อดำเนินการแก้ไขชื่อกรรมการโดยตำแหน่งให้ตรงกับชื่อตำแหน่งที่ถูกกำหนดเรียกชื่อใหม่และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์ประธานมูลนิธิฯ โดยองค์ประธานมูลนิธิฯ ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยรายนามบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการมูลนิธิฯทั้ง 2 ฉบับและได้ทรงลงพระนามาภิไธยในคำสั่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคำสั่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ 2/2561 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์มา ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และติดตามการดำเนินโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ซึ่งโครงการระยะที่ 1 โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2558 รวม 4 รุ่น ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้วทั้ง 4 รุ่น โดยได้ขยายโครงการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี การศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2564 รวมอีก 6 รุ่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับนักศึกษา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562  โดยประธานการประชุมเห็นควรให้มีการติดตามการบรรจุการรับราชการของผู้ที่การสำเร็จการศึกษาไปแล้ว และ กล่าวเพิ่มเติมในวาระการกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลจากการคัดเลือกพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์แก่วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตนั้น ซึ่งกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นี้