สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 2เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล ครั้งที่ 2” สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ สร้าง ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำความรู้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและประธานคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ เมื่อพยาบาลเผชิญกับการจัดการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี