ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการ ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพสภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขับเคลื่อนการบริการปฐมภูมิ โดยนำคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานที่สภาการพยาบาลกำหนด เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีพยาบาลวิชาชีพให้บริการสุขภาพประจำ ทั้งในและนอกเวลาราชการ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การฝากครรภ์ (ANC) การตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข การคัดกรองความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (Metabolic disease) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วน รวมการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ประกอบด้วยบริการตรวจคัดกรอง การให้ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกัน นำไปสู่การลดปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ ปัจจุบันทั่วประเทศมีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำนวน 5,552 แห่ง แต่ในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. 2561 – 2570

สภาการพยาบาลจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการ/ เจ้าของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยขอรายละเอียดได้ที่ นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล

โทรศัพท์ 02-596-7571

หรือ e-mail : [email protected]

คลินิกที่สนใจ สามารถแสดงความความจำนงมาที่สภาการพยาบาลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป