สภาการพยาบาลเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน โดยความร่วมมือของสภาการพยาบาล มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สร้างต้นแบบในการดูแลสุขภาพชุมชนโดยทีมการพยาบาลทักษะผสมผสานขึ้นในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยที่ควรพัฒนาในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล เพื่อจัดทำข้อเสนอการขยายศูนย์บริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง และนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สภาการพยาบาลและภาคีเครือข่ายได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จากการที่ในปัจจุบันรูปแบบบริการสุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีบทบาทชัดเจนในการดูแลสุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในชุมชนและสามารถเสริมระบบการทำงานของภาครัฐ ในการบริการด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ของชุมชน เสริมสร้างกลไกการจัดบริการสุขภาพระดับชุมชนที่จำเป็นและสอดคล้องกับวิถีของชุมชนนั้นๆ รวมไปถึงการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและจัดทำข้อเสนอการขยายศูนย์บริการพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ต่อไป