สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 4คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 4” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและประธานคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ เมื่อพยาบาลเผชิญกับการจัดการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 328 คน

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำความรู้ จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา