คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้นำนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล        คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้นำนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ ตามการลงนามในสัญญา ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทำงานวิจัยร่วมกับ Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน ดูงานสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นวิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อเรื่อง “Roles of TNMC in Development of Nursing and Midwifery Profession” และ “Nursing and Midwifery Career Advancement in Thailand: Ways to Secure Qualified Nurses for Providing Quality and Safe Care” เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม 2561