คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาล สภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนวิชา พย. 111 การพัฒนาวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในวิชาชีพ โดยมี นางสาวจนัญญา นฤตย์ศาสตร์ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์และ หอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์การพยาบาล สภาการพยาบาล” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562