รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภาการพยาบาลในโอกาสได้รับรางวัลต่าง ๆเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/62 เพื่อร่วมประชุมหารือด้านนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภาการพยาบาลที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.กฤษฎา แสวงดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านวิชาชีพ ประจำปี 2562 จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา และรองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา เชาวลิต ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ.2562