ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของ นางสาวฮานีซา ขุนปลัด