คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา จาก Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนทั้งสิ้น 12 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลของสภาการพยาบาลไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563