สภาการพยาบาล ขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล ส่งผลงานเข้าประกวดการพัฒนาระบบและ กลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2563