คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ ตามการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 คน ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2561