“คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งเป็นเครือข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบสาธารณสุขและกระจายอยู่ในชุมชน ทุกระดับของประเทศ น่าจะได้มีส่วนในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล โดยเฉพาะบริการต่าง ๆ ตามขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งจัดบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ในชุมชน ซึ่งนอกจากทำให้ประชาชนสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล จึงได้เสนอให้ “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ซึ่งให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดให้บริการอยู่แล้วทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

เมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นชอบตามหลักการที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เสนอแล้ว สภาการพยาบาลได้วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานร่วมกับผู้แทนของ สปสช. ในโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ดังกล่าว และกำหนดให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยร่วมบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” โดยปัจจุบันได้ดำเนินการนำร่องเปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. 2561 – 2570 และในปีงบประมาณ 2564 มีแผนจะขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถรับชมสื่อวีดิทัศน์แนะนำ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ได้ที่ ...

https://www.youtube.com/watch?v=vtFZ3dliuHs&feature=youtu.be

(ลิงก์สื่อวีดิทัศน์ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ที่เผยแพร่ใน YouTube สภาการพยาบาล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...

นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์

          โทรศัพท์ 02-596-7571

         Email : [email protected]

         นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์

        โทรศัพท์ 02-596-7572

        Email : [email protected]