ขอความร่วมมือสมาชิกตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความวิตกกังวล ความเครียด ผลกระทบและการรับรู้ระหว่างการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา พยาบาลเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยในทุกขั้นตอนของกระบวนการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรอง การแยกผู้ป่วย ส่งต่อ จัดระบบให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ให้การพยาบาลโดยตรงทั้งในระยะวิกฤติและระยะฟื้นฟูสภาพ และต้องปฏิบัติงานหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง จึงนับว่าเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของความวิตกกังวลและความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้

สภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรวิชาชีพมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับการพยาบาลอย่างดีที่สุด และเกิดความปลอดภัย ในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญคือ พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกัน ในการนี้ สภาการพยาบาลจึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความวิตกกังวล ความเครียด ผลกระทบและการรับรู้ระหว่างการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ตามลิงก์ที่ให้มาด้วยนี้... https://forms.gle/V1xkMftXMTjdB8n76