สภาการพยาบาลร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล และตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 256