มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 โดยมี พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร ราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานในที่ประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประธานร่วม 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการของมูลนิธิรางวัลฯ รวมทั้งพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำปี 2563 ซึ่งคัดเลือกจากพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต จากทุกประเทศทั่วโลก สำหรับในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิธีพระราชทานรางวัลซึ่งโดยปกติจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง ได้งดไปและจะมีการกำหนดวันพระราชทานรางวัลฯ ในโอกาสต่อไป