เลขาธิการสภาการพยาบาลให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver)เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver)  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver) ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง แผนการดำเนินงานขององค์กรฯ และนำเยี่ยมชมสำนักงานขององค์กรฯ พร้อมตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม รศ.ละออ หุตางกูร สภาการพยาบาล
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการดำเนินงานองค์กรฯ ได้นำคณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งสภาการพยาบาลได้รับความร่วมมือจากสอง สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยทดสอบสมรรถนะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมร่วม               รับฟังสรุปผลการตรวจเยี่ยม ผลการตรวจประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะผู้ตรวจประเมิน            ณ  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
สำหรับองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver) นี้ สภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยสภาการพยาบาลได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลและจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ขึ้น
เพื่อให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และคุ้มครองผู้รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน โดยคาดว่าองค์กรดังกล่าวจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2563 นี้