กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 3/2563- ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ==> อ่านรายละเอียด

- รายชื่อศูนย์สอบ ครั้งที่ 3/2563
  >> วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

  >> สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  >> วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)