ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

 

เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2015 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

เอกสารแนบ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการและกำหนดการ