ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการทางการพยาบาล และมีความสามารถในการสร้างผลงานวิชาการที่สะท้อนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรม ฯ จำนวน 30 คน
สภาการพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2563 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม