นายกสภาการพยาบาลเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน”เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการโดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ เชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลิตและการพัฒนาพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพัฒนาการพยาบาล เขตสุขภาพ (13 เขตสุขภาพ) เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการและร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ แนวทางและนโยบาย การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขตบริการสุขภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขตบริการสุขภาพได้ร่วมชี้แจงและแนะนำกรอบแนวทางการดำเนินงาน อาทิ ดร.ราศรี ลีนะกุล ชี้แจงโครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร แนะนำกรอบแนวคิดและแนวทางการประเมินระบบการบริการสุขภาพชุมชน โดยคณะกรรมการฯ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพัฒนาการพยาบาล เขตสุขภาพ (13 เขตสุขภาพ) ร่วมอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางในดำเนินการและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป