หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร     วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญยาโททางการพยาบาล โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถาบันหลักที่เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี และการทำผลงานวิจัยร่วมกับการปฏิบัติงานที่สถาบันต้นสังกัดอีก 1 ปี รวมเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือ พยาบาล APN (Advanced Practice nurse)

     ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรใน 2 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร     ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ประจำปี 2565        ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ใบสมัครเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ประจำปี 2565                                              ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller payment)                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร

5. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

6. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมฯ ประจำปี 2565                   ดาวน์โหลดเอกสาร