หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร    วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญยาโททางการพยาบาล โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถาบันหลักที่เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี และการทำผลงานวิจัยร่วมกับการปฏิบัติงานที่สถาบันต้นสังกัดอีก 1 ปี รวมเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือ พยาบาล APN (Advanced Practice nurse)

     ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร และยื่นขอสอบเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2563 ได้ ตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร     ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2563        ดาวน์โหลดเอกสาร