หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร     วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล โดยการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถาบันหลักที่เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี และการทำผลงานวิจัยร่วมกับการปฏิบัติงานที่สถาบันต้นสังกัดอีก 1 ปี รวมเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือ พยาบาล APN (Advanced Practice nurse)

     ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรใน 2 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรฯ พ.ศ.2565     ดาวน์โหลดเอกสาร

2.  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านได้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร      

3.  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ประจำปี 2566    ดาวน์โหลดเอกสาร                         

4. ใบสมัครเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร ประจำปี 2566      ดาวน์โหลดเอกสาร                                                              

5. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน       ดาวน์โหลดเอกสาร

6. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าหลักสูตรฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2566 (New)     ดาวน์โหลดเอกสาร     

7. แบบฟอร์มคำขอสอบเพื่อรับวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2566     ดาวน์โหลดเอกสาร