จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้จัดทำจดหมายข่าววิทยาลัย (APN Newsletter)

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ ปีละ 3 ฉบับ

APN Newsletter ประจำปี 2561 :        ฉบับที่ 1             ฉบับที่ 2             ฉบับที่ 3

APN Newsletter ประจำปี 2562 :        ฉบับที่ 1              ฉบับที่ 2             ฉบับที่ 3

APN Newsletter ประจำปี 2563 :        ฉบับที่ 1              ฉบับที่ 2             ฉบับที่ 3

APN Newsletter ประจำปี 2564 :        ฉบับที่ 1              ฉบับที่ 2             ฉบับที่ 3

APN Newsletter ประจำปี 2565 :        ฉบับที่ 1               ฉบับที่ 2            ฉบับที่ 3

APN Newsletter ประจำปี 2566 :        ฉบับที่ 1                ฉบับที่ 2           ฉบับที่ 3