การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2564 โดยผู้มีประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำสอบ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย APN โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2565        ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร    ดาวน์โหลดเอกสาร 

3. แนวทางการเขียนกรณีศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านได้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร