การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2563 โดยผู้มีประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำสอบ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย APN โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2563        ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2563  (ฉบับที่ 2)    ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร    ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2563              ดาวน์โหลดเอกสาร

5. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลดเอกสาร

6. ประกาศผลการสอบและรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2563    ดาวน์โหลดเอกสาร