การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2564 โดยผู้มีประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำสอบ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย APN โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2564        ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2564     ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร    ดาวน์โหลดเอกสาร

4. แบบคำขอสอบเพื่อรับหนังสือนุมัติฯ ประจำปี 2564     ดาวน์โหลดเอกสาร

5. ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   ดาวน์โหลดเอกสาร

6. แนวทางการเขียนกรณีศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร

7. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2564    ดาวน์โหลดเอกสาร (New)