ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานทะเบียน)