สมาพันธ์วิชาชีพจัดแถลงข่าว “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” ร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด    เมื่อวันที่ 29 เมษายน สมาพันธ์สภาวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม  ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์  สภากายภาพบำบัด สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว เรื่อง “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้เปิดการแถลงถึงความร่วมมือของสมาพันธ์สภาวิชาชีพทั้ง 11 สาขา กับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด และนายกสภาวิชาชีพแต่ละสาขาร่วมแถลงถึงภารกิจที่แต่ละวิชาชีพจะอาสาปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

       สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ ตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการรวบรวม ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีความรู้ และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยมีหลักการร่วมกันว่า
1. การปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์นี้ ไม่ถือว่าเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติของวิชาชีพอื่นที่มีกฎหมายกำกับอยู่
2. ต้องมีการเตรียมความรู้ และความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความปลอดภัย
ประเด็นที่บุคลากรของแต่ละสภาวิชาชีพ จะร่วมปฏิบัติได้ มีดังนี้
1. การให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา – ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ
2. การฉีด Vaccine – วิชาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ปฏิบัติได้                                               3.การบริหารจัดการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/ UHOSNET/ Hospitel - ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ
4. การให้บริการ การดูแลในหอผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย COVID-19 - วิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติได้
5. การตรวจคัดกรอง และ swab เพื่อหาเชื้อ COVID-19 – ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติม
6. การจัดเตรียมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม ดัดแปลงอาคาร ห้องความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือและปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย – วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก ปฏิบัติได้
ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” หรือได้ที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9