คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 และกรรมการสภาการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลต่าง ๆเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2564 เพื่อร่วมประชุมหารือนโยบายและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด แนวทางการปฏิบัติประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ถูกลงโทษด้านจริยธรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมจริยธรรมต่อผู้กระทำผิดทางจริยธรรม ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์” และนางศิริมา ลีละวงศ์ กรรมการสภาการพยาบาล ที่ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563