นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพยาบาลอาสา ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 SCGเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ดร.ราศรี ลีนะกุล ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านบริหารงานทั่วไป และนางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพยาบาลอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 (SCG) ซึ่งสภาการพยาบาลได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการระดมพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีนางกาญจนา อนุตริยะ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุขและกรรมการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร