ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล ฉบับที่ 2