วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (e-voting) 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเอกสาร : http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/e-voting.pdf