ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลเข้าลงทะเบียนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (e-voting) 

 

ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลเข้าลงทะเบียนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (e-voting) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564ซึ่งหากท่านเลือกไม่ใช้วิธีการนี้ทางสภาการพยาบาลจะส่งบัตรเลือกตั้งไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งกับสภาการพยาบาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

สามารถลงทะเบียนเลือกวิธีการเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (e-voting) ได้ที่ http://www.tnmc.or.th/e-voting-register 

*กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งไม่สำเร็จกรุณาให้ข้อมูลของท่านสมาชิกสภาการพยาบาลอีกครั้ง
 ผ่าน URL : https://www.tnmc.or.th/e-voting-complaints