ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลสมัคร Account เพื่อเข้าลงทะเบียนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (e-voting)สภาการพยาบาลขอเชิญสมัคร Account เพื่อเข้าลงทะเบียนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (e-voting) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 หากท่านเลือกไม่ใช้วิธีการนี้ทางสภาการพยาบาลจะส่งบัตรเลือกตั้ง ไปให้ท่านในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 ตามที่อยู่ท่านแจ้งกับสภาการพยาบาล

 

การลงทะเบียนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์
    กรณีที่ 1 : มีหรือไม่แน่ใจว่ามี account name ให้เข้าระบบได้ที่ http://www.tnmc.or.th/e-voting-register (จะเข้าระบบได้ง่ายหากมี account name และลงข้อมูลถูกต้อง)
***กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งไม่สำเร็จ (อาจเป็นเพราะไม่มี account name ) 
-  กรุณาให้ข้อมูลของท่านสมาชิกสภาการพยาบาลอีกครั้งผ่าน : URL : https://www.tnmc.or.th/e-voting-complaints
- หลังจากนั้นหนึ่งวันทำการท่านสามารถเข้าระบบอีกครั้งได้ที่ http://www.tnmc.or.th/e-voting-register
    กรณีที่ 2 : ไม่มี account name ให้สมัครได้ที่ https://services.tnmc.or.th/ และดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ 1

    สภาการพยาบาลต้อง verify ข้อมูลสมาชิก เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้แปลกปลอมมาในระบบจึงขอความร่วมมือ และขออภัยหากสมาชิกไม่สะดวกและใช้เวลาในการนี้