นายกสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Life Begin with GHB ระหว่างสภาการพยาบาลกับธนาคารอาคารสงเคราะห์         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Life Begin with GHB ระหว่างสภาการพยาบาลกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งสินเชื่อและเงินฝากได้สะดวกยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการ Life Begin with GHB เพิ่มเติมได้ที่... 
https://www.ghbank.co.th/product-detail/life-begins-with-ghb-64