อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และ ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
    โดยโครงการดังกล่าว รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ประสานขอความร่วมมือกับ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในการให้สภาการพยาบาลช่วยจัดทำหลักสูตร รวมทั้งดำเนินการจัดการอบรมให้ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการดำเนินการโครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers)" เพื่อผลิตบุคลากรให้เป็นพนักงานให้การดูแล สนองตอบความต้องการปัจจุบันที่มีประชาชนผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานทั้งในสถานพยาบาลที่บ้านและชุมชน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงงานไทย เพื่อรองรับตลาดสุขภาพที่เติบโตขึ้นทุกปี ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และดูแลคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุและเด็ก